Informace pro rodiče ZŠ

TERMÍNY TŘÍDNÍCH SCHŮZEK 2019 – 2020:

 1. 11. 2019 – INFORMAČNÍ
 2. 01. 2020 – KONZULTAČNÍ
 3. 04. 2020 – INFORMAČNÍ
 4. 06. 2020 – KONZULTAČNÍ

 

 

Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace, 739 49 Metylovice 620

 

Seznam přijatých žáků k základnímu vzdělávání do první třídy školního roku 2019/2020

 

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace rozhodla v souladu s § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání a do první třídy školního roku 2019/2020 jsou přijati

 

 

ZS 01/19 ZS 07/19 ZS 13/19
ZS 02/19 ZS 08/19 ZS 14/19
ZS 03/19 ZS 09/19 ZS 15/19
ZS 04/19 ZS 10/19 ZS 17/19
ZS 05/19 ZS 11/19 ZS 18/19
ZS 06/19 ZS 12/19

 

 

Zápisy do 1. třídy pro školní rok 2019/2020

Přijímání žáků do základní školy se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění zákona č. 178/2016 Sb. a probíhá ve správním řízení v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, Vnitřní směrnicí č.30/2018, organizace zápisů k povinné školní docházce

Termín konání:   4. dubna 2019                                   od 14,00 do 17,00 hodin

Místo konání:      Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, p. o.

Věk:  K zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013.

Děti, kterým byl pro školní rok 2018/2019 udělen odklad školní docházky, musí požádat o přijetí znovu (není nutné se dostavit k zápisu, stačí doručit žádost o přijetí a zápisní list s aktuálním datem).

Možnost zápisu dětí mladších šesti let – 5 let k 31. 8. 2019 – pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, může být přijato, pokud zákonný zástupce dítěte doloží příslušná vyjádření:

 • dosáhne-li  věku 6 let od 1. 9. do 31. 12. 2019 – zákonný zástupce doloží VYJÁDŘENÍ  Školského poradenského zařízení (PPP, SPC),
 • dosáhne-li věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2020 – zákonný zástupce doloží VYJÁDŽENÍ ŠPZ + ODBORNÉHO LÉKAŘE.

Doklady k zápisu:

 • Rodný list dítěte
 • Občanský průkaz zákonného zástupce (nebo pas u cizích státních příslušníků)
 • Žádost o přijetí k základnímu vzdělání podepsaná oběma zákonnými zástupci
 • Zápisový list

Odklad povinné školní docházky:

Pokud uvažujete o odkladu školní docházky pro své dítě, je třeba zažádat o vyšetření pedagogickou poradnu v období před zápisem a k zápisu přinést:

 • Žádost o odklad povinné školní docházky
 • Doporučení ze školského poradenského zařízení
 • Doporučení od lékaře

Žádost o odklad je možné podat nejpozději v den zápisu.

Kritéria pro zařazování dětí:   spádovost

věk

sourozenec

délka pobytu v obci (v případě, že dítě nemá trvalé

bydliště v obci)

Kapacita školy: 120 žáků

Předpokládaný počet 1. tříd: 1

Kapacita třídy: 24 žáků

 

Poslední možnost odhlášení obědů na jarní prázdninový provoz je dne 15.02.2019 do 9.30 hod. na tel. 605 701 386.

Během jarních prázdnin od 18.2 -22.2. 2019 z technických důvodů odhlášky nepřijímáme. Běžný režim odhlašování začne od 25.2.2019.

Děkujeme za pochopení

Vedeni ZŠ a MŠ

 JARNÍ PRÁZDNINY

Provoz ZŠ a MŠ

Během  jarních prázdnin dne 18.2 -22.2.2019 nebude v provozu ŠD.

 

Během  jarních prázdnin dne 18.2 -22.2.2019 bude v provozu MŠ 20.

 

 

ROZPIS ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ PRO ŽÁKY NAVŠTĚVUJÍCÍ ŠKOLNÍ DRUŽINU VE ŠK. R. 2018/2019
  13:00 – 14:00 hod. 14:00 – 15:00 hod.
Název kroužku Vyučující Název kroužku Vyučující
PONDĚLÍ Hudební kroužek Mgr. Miroslav Klimánek Gymnastický kroužek Mgr. Renáta Turková
Keramický kroužek I. Mgr. MgA. Lenka Šigutová Badatelský kroužek Bc. Naděžda Kopřivová
Gymnastický kroužek Mgr. Renáta Turková
ÚTERÝ Florbal I. Mgr. Renáta Turková Dramatický kroužek Mgr. Monika Liberdová
Výtvarný kroužek I. Mgr. MgA. Lenka Šigutová
Hudebně pohybový kroužek Mgr. Monika Liberdová
STŘEDA Hudební kroužek Mgr. Miroslav Klimánek Keramický kroužek II. Mgr. MgA. Lenka Šigutová
Šachy p. Vysoglad
Mažoretky Lucie Šigutová
ČTVRTEK Výtvarný kroužek II. Mgr. MgA. Lenka Šigutová Výtvarný kroužek III. Mgr. MgA. Lenka Šigutová
PÁTEK Keramický kroužek III. Mgr. MgA. Lenka Šigutová
Florbal Mgr. Pavlína Libošková
Čtenářský kroužek Lucie Šigutová

 

SEZNAM ŠKOLNÍCH POTŘEB, POMŮCEK DO VÝTVARNÉ VÝCHOVY A PRACOVNÍCH ČINNOSTÍ pro žáky 1. – 5. ročníku

SEZNAM ŠKOLNÍCH POTŘEB 

Oznámení

 Ve středu 6. června nepůjde elektrický proud z technických důvodů bude změna v jídelním lístku.

Děkujeme za pochopení

Vedení ZŠ a MŠ

21. ročník fotosoutěže pro mladé autory

Poslední možnost odhlášení obědů na jarní prázdninový provoz je dne 09.02.2018 do 9.30 hod. na tel. 605 701 386.

Během jarních prázdnin od 12.2 -16.2. 2018 z technických důvodů odhlášky nepřijímáme. Běžný režim odhlašování začne od 19.2.2018.

Děkujeme za pochopení

Vedeni ZŠ a MŠ

POLOLETNÍ A JARNÍ PRÁZDNINY

Provoz ZŠ a MŠ

V době pololetních prázdnin dne 2.2.2018 a jarních prázdnin dne 12.2 -18.2.2018 nebude v provozu ŠD.

 

V době pololetních prázdnin dne 2.2.2018 a jarních prázdnin dne 12.2 -18.2.2018 bude v provozu MŠ 20.

sběr papíru