Informace pro rodiče MŠ

Provoz MŠ v období podzimních prázdnin

V době podzimních prázdnin 29. a 30. 10. 2019 bude provoz mateřské školy zajištěn pro přihlášené děti v MŠ 20. Provozní doba od 6,30 do 16,00 hodin.

Mgr. Barbara Raszyková, ředitelka školy

 

PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY

Ředitelka školy vyhlašuje podle §3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., přerušení provozu mateřské školy ze závažných důvodů v termínu: čtvrtek 26. 9. 2019.

Přerušení provozu mateřské školy je vyhlášeno z důvodu: 

Nedodání stravy vyvařovnou SOŠ Frýdek – Místek, z důvodu odstávky elektrického proudu.

Mgr. Barbara Raszyková, ředitelka

 

Tablo předškoláků

Tablo je vystaveno ve vývěsné skříni před základní školou, která bude ke shlédnutí do 12.7.2019. Fotografie svých dětí si můžete vyzvednout nazpět v týdnu od 15 – 19.7.2019 u p. Klimánkové po telefonické domluvě na čísle 605 701 386 nebo v měsíci září 2019.

 

Seznam dětí přijatých do mateřské školy

Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace

svou ředitelkou rozhodla v souladu s ustanovením § 34 a § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto:

  Děti s registračním číslem

MS 01/19

MS 02/19

MS 03/19

MS 04/19

MS 05/19

MS 06/19

MS 07/19

MS 08/19

MS 09/19

MS 10/19

MS 11/19

MS 12/19

MS 13/19

MS 14/19

 

se přijímají k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace od školního roku 2019/2020

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává u Základní školy Mjr. Ambrože Bílka a Mateřské školy Metylovice, příspěvková organizace, a rozhoduje o něm Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

 

Mgr. Barbara Raszyková, ředitelka školy

 

 

Zveřejněno dne 21. 5. 2018

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole

 

Podle § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

 

                                                      Stanovuji

 

výši úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2019/2020 takto:

1. neomezená celodenní docházka 500, – Kč
2. děti, které se nezapočítávají do počtu dětí MŠ a vzdělávají se pouze v tzv. zbývající době, kdy jiné dítě pravidelně opustí MŠ

 

250,- Kč
3.  děti, které mají staršího sourozence v ZŠ a MŠ Metylovice

 

250,- Kč
4. přerušení provozu v měsíci červenec a srpen delší než 5 vyučovacích dní v měsíci

 

výše úplaty bude  stanovena k 1. 5. 2020

 

Mgr. Barbara Raszyková, ředitelka školy

 

Zápis do Mateřské školy Metylovice

Termín konání: čtvrtek 9. května 2019, od 14,00 – 17,00

Místo konání: Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace, učebna I. třídy

 1. CO MUSÍTE UČINIT PŘI ZÁPISU

a)S pedagogickými pracovníky vyplnit 

 1. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
 2. 2. Evidenční list dítěte

  Dokumenty dostanete v den zápisu v učebně I. třídy  – od pověřených pedagogických pracovníků, kteří Vám pomohou s vyplňováním.

 • Žádost o přijetí vyplňuje zákonný zástupce sám
 • Evidenční list vyplňuje zákonný zástupce také sám, vyjma části

Vyjádření lékaře“, kterou musí vyplnit praktický lékař dítěte (pediatr) a potvrdit ji svým razítkem.

 •  Oba dokumenty nezapomeňte podepsat a zkontrolovat.

b)  Dostanete potvrzení o účasti na zápisu s Vaším registračním číslem a základními  informacemi

2.DŮLEŽITÉ INFORMACE, SE KTERÝMI JE NUTNÉ SE PŘED ZÁPISEM SEZNÁMIT

 Kritéria přijímaní dětí 
1. Děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné (§ 34 odst. 1 a § 34a ŠZ), s odkladem školní docházky s místem trvalého pobytu (v                případě cizinců s místem pobytu) v obci Metylovice, které dosáhnou pěti či více let před začátkem školního roku (tj. do 31. 8. 2019).

 1. Děti, které se do mateřské školy přijímají přednostně(§ 34 odst. 3 ŠZ) s místem trvalého pobytu (v případě cizinců místem pobytu) obci Metylovice, které dosáhnou nejméně třetího roku věku před začátkem školního roku (tj. do 31. 8. 2019), seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.
 2. Děti s místem trvalého pobytu(v případě cizinců místem pobytu) v obci Metylovice, které dosáhnou nejméně třetího roku věku před začátkem školního roku (tj. do 31. 8. 2019), seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.
 3. Děti dvouleté s místem trvalého pobytu(v případě cizinců místem pobytu) v obci Metylovice, které dosáhnou nejméně třetího roku věku do 31. 12. 2019, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.
 4. Sourozenec v MŠ nebo ZŠ.
 5. Děti s místem trvalého pobytu mimo obec Metylovice, ale dlouhodobě žijící v obci Metylovice, seřazené podle data narození od nejmladších po nejstarší,a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.
 6. Děti s místem trvalého pobytu mimo obec Metylovice, seřazené podle data narození od nejmladších po nejstarší,a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.

Do MŠ budou nejprve přijaty děti splňující kritérium uvedené jako první v pořadí, poté děti, které splňují druhé kritérium a tak následovně. V případě rovnosti rozhodne los.

       3. UPOZORNĚNÍ

Dle § 50 zákona č. 258/200 Sb., o ochraně veřejného zdraví, lze do mateřské školy přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, příp. má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Toto se nevztahuje na děti s povinnou předškolní docházkou.

(Právě i informaci o řádném očkování potvrdí lékař na Evidenčním listu, není třeba zvláštního potvrzení.)
(!!! Zákonní zástupci, jejichž děti do MŠ již chodí, k zápisu znovu nemusí !!!)

 1. ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

DNE 20. 5. 2019 OD 14,00 – 17,00 HODIN   v ředitelně ZŠ

NUTNÉ:

 • Připravit si DOKLADY, které se u zápisu předkládají –občanský průkaz zákonného zástupce (popř. povolení k pobytu u cizinců),
  v případě, že by nemohl ani jeden ze zákonných zástupců dítěte a někdo by je  zastupoval, je nutné přinést úředně ověřenou plnou moc.
  –  rodný list dítěte
 • potřebné doplněné dokumenty
 • popřípadě další dokumenty (povolení k pobytu u cizinců, plnou moc při zastupování, atd.)

 Dále je možné doložit

 • Rozhodnutí od odkladu školní docházky
 • Dle § 34 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), pokud se jedná o přijetí dítěte uvedeného v §16 odst. 9 školského zákona, tj. dítěte se speciálními  vzdělávacími potřebami, je nutné k žádosti doložit vyjádření školského poradenského zařízení, popř. také registrujícího lékaře, aby  ředitelka školy mohla rozhodnout a také mohla být nastavena vhodná podpůrná opatření.
 1. CO BUDE PO ZÁPISU–  zveřejnění výsledků zápisu

Výsledky zápisu (děti přijaté i nepřijaté) budou zveřejněny na www. stránkách školy a umístěny i na budově ZŠ i MŠ dne: 27. 5. 2019 od 15:00 hod. (uvedena budou pouze registrační čísla uchazečů).
Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do MŠ obdrží zákonní zástupci nejpozději do 30 dnů od data podání žádostí (zahájení správního řízení) i písemně.

Rodičům přijatých dětí se  písemné vyrozumění o přijetí nezasílá – pouze se zveřejňuje vyvěšením výsledků zápisu.

 

 

 

Poslední možnost odhlášení obědů na jarní prázdninový provoz je dne 15.02.2019 do 9.30 hod. na tel. 605 701 386.

Během jarních prázdnin od 18.2 -22.2. 2019 z technických důvodů odhlášky nepřijímáme. Běžný režim odhlašování začne od 25.2.2019.

Děkujeme za pochopení

Vedeni ZŠ a MŠ

 JARNÍ PRÁZDNINY

Provoz ZŠ a MŠ

Během  jarních prázdnin dne 18.2 -22.2.2019 nebude v provozu ŠD.

 

Během  jarních prázdnin dne 18.2 -22.2.2019 bude v provozu MŠ 20.

 

 

 

 

Provoz v MŠ v době podzimních prázdnin

V pondělí 29. 10. a v úterý 30. 10. bude v době podzimních prázdnin provoz mateřské školy omezen. V provozu bude jedno oddělení v MŠ 20.

Oznámení

 Ve středu 6. června nepůjde elektrický proud z technických důvodů bude změna v jídelním lístku.

Děkujeme za pochopení

Vedení ZŠ a MŠ

Poslední možnost odhlášení obědů na jarní prázdninový provoz je dne 09.02.2018 do 9.30 hod. na tel. 605 701 386.

Během jarních prázdnin od 12.2 -16.2. 2018 z technických důvodů odhlášky nepřijímáme. Běžný režim odhlašování začne od 19.2.2018.

Děkujeme za pochopení

Vedeni ZŠ a MŠ

POLOLETNÍ A JARNÍ PRÁZDNINY

Provoz ZŠ a MŠ

V době pololetních prázdnin dne 2.2.2018 a jarních prázdnin dne 12.2 -18.2.2018 nebude v provozu ŠD.

 

V době pololetních prázdnin dne 2.2.2018 a jarních prázdnin dne 12.2 -18.2.2018 bude v provozu MŠ 20.

 

AKCE ŠKOLY

sběr papíru