EU – peníze do škol

 

Logo

 Škola pro budoucnost

Naše základní škola se aktivně zapojila do projektu EU – peníze do škol. Projekt nazvaný Škola pro budoucnost byl realizován na naší škole od 1.1.2012 do 30.6.2014.

Projekt Škola pro budoucnost se zaměřil na vybrané klíčové aktivity, které korespondovaly se současnými potřebami školy.

Jednalo se zejména o oblast čtenářské gramotnosti, která byla rozvíjena jak v literární výchově žáků 4. a 5. ročníku, tak i ve Vlastivědě a Přírodovědě.  Současně se na výuku čtenářské gramotnosti a DVPP v této oblasti zaměřili i sami pedagogičtí pracovníci školy. V oblasti jazykového vzdělávání škola vytvořila šablony rozvíjející žákovy cizojazyčné kompetence napříč 1. stupněm ZŠ. Současně bylo podpořeno jazykové vzdělávání učitele. Největším úskalím učitelské praxe je rozvoj matematické gramotnosti žáků. Proto byla vybrána oblast zabývající se napříč jednotlivými ročníky analýzou matematických vztahů, závislostí, prací s grafy či jednoduchý procentní počet a desetinná čísla.

Současně byla škola vybavena pomůckami – interaktivními tabulemi, PC, nástěnnými mapami rozvíjejícími a dále podporujícími využívání již vytvořených šablon.

 

  1. Šablona I/2

V rámci šablony I/2 bylo vytvořeno 6 sad výukových materiálů rozvíjejících čtenářskou gramotnost v oblasti Literární výchova ve čtvrtém a pátém ročníku, Přírodověda čtvrtého a pátého ročníku a Vlastivěda čtvrtého ročníku.

V oblasti literární výchovy se žáci seznámili s netradičními texty, naučili se porozumět čtenému textu, vyhledávat údaje a souvislosti. Vytvořené šablony nabízejí široké spektrum literárního materiálu, který je pro žáky poutavý a věkově vhodný.

Přírodověda je zaměřena na poznávání okolního světa prostřednictvím obtížnějších textů, využívajících i cizí slova, práci se slovníkem spisovné češtiny a rozvíjející oblast žákova poznání, složky kognitivní, afektivní i konativní.

Vlastivěda se zaměřuje na oblast pověstí, které utvářely české dějiny. V souvislosti s tímto zaměřením žáci doplnili znalosti i připraveným divadelním představením, které doplňovalo získané vědomosti v oblasti dějin českého národa.

 

  1. Šablona I/3

Celkem 4 pedagogičtí pracovníci byli proškoleni v oblasti využívání moderních forem výuky podporujících rozvoj čtenářské gramotnosti. Informace, znalosti a dovednosti získané v rámci DVPP v této KA dále učitelé využívají při následné práci se šablonami čtenářské gramotnosti.

 

  1. Šablona II/2

Inovativní materiály pro výuku anglického jazyka zábavnou formou a formou procvičování – to je hlavní náplň šesti sad výukových materiálů, které jsou určeny žákům 2., 3. a 5. ročníku a byly ověřovány od 2. do 5. třídy naší školy. Tyto materiály jsou využívány jednak v hodinách anglického jazyka, dále je mají možnost využívat učitelé i v rámci nepovinného předmětu Konverzace v anglickém jazyce jako zdroj dalších doplňkových námětů pro práci s žáky.

 

  1. Šablona II/4

V rámci ročního jazykového kurzu anglického jazyka si učitelka ZŠ zlepšila a rozšířila své znalosti a dovednosti. Tyto dále využívá při výuce anglického jazyka ve škole.

 

  1. Šablona IV/2

Matematická gramotnost byla podpořena ve čtyřech sadách šablon zabývajících se závislostmi, vztahy a prací s daty ve 2. a 5. ročníku, dále přirozenými čísly od 0 do 1000 a tematickým celkem Čísla a početní operace.  V rámci šablony IV/2 se tvůrci zaměřili na zpracování témat, která jsou žákům blízká, na reálný život, jeho matematizaci a přiblížení běžných životních situací žákům z matematického hlediska. Žáci se naučili pracovat s grafy, zpracovávat údaje, pracovat s kalkulátory či doplňovat řady čísel. Při tvorbě materiálů byla respektována pravidla moderních metod výuky, využívání zábavných a hravých prvků, které žáky zaujmou a nenásilnou formou pěstují lásku a vztah k matematice.

 

Závěr projektu:

Všech 16 sad vytvořených v rámci projektu Škola pro budoucnost je přístupno učitelům v rámci intranetu a mohou je používat ve všech třídách dle své volby.