Aktuality

Informace z MŠ

 

Pohádky a jarní atmosféra prostoupily naši školku

Měsíc únor jsme začali v metylovské školce pohádkovým týdnem a tématem „pohádka“ jsme se zabývali celý měsíc. Děti se seznamovaly s novými básněmi týkající se pohádek, hráli jsme si na divadlo, kdy si děti střídavě vyzkoušely různé pohádkové role z pohádek „O veliké řepě“ a „Budka v poli“. Vypravěčem bylo vždy jedno z dětí, které bylo převlečené za kašpárka. Děti měly připraveny kartičky, podle kterých skládaly pohádky a podle správně poskládaných kartiček samy pohádku převyprávěly. K pohádkovému týdnu patřily také pracovní listy, ve kterých děti plnily různé úkoly, poslech rýmovaných pohádek, pozorování pohádek na nové televizi, práce s pohádkou „Příběhy šneka Palmáce“ a spousta zábavných her.

Připravovali jsme se také na dětský maškarní ples. Děti s pomocí učitelů vyráběly karnevalové masky, hrály karnevalové hry, smyslové hry, při kterých poznávaly různé věci se zavázanýma očima podle hmatu (tvar, velikost), poznávaly písně podle melodií.

V únoru jsme měli velikou nemocnost dětí, proto byl malý zájem o provoz MŠ o jarních prázdninách. Z tohoto důvodu byla MŠ v průběhu jarních prázdnin uzavřena.

Měsíc březen jsme začali týdnem, který jsme nazvali „Má nejmilejší kniha“. Toto téma mluví samo za sebe. Děti měly za úkol si do mateřské školy přinést svou nejoblíbenější knihu. Většina dětí zadaný úkol s velikým nadšením splnila. Nosily své oblíbené knihy a vyprávěly nám o svých pohádkových hrdinech, které potom mohly také nakreslit podle předlohy, kterou si sami přinesli. Děti také byly seznámeny s tím, jak se ke knihám mají chovat, jak s nimi zacházet, aby je také mohly číst jednou svým dětem, tak jako jim je teď čtou jejich rodiče.

V březnu jsme se s dětmi začali připravovat na přicházející jaro. Společně jsme zasadili do květináče obilí a pozorovali jsme jeho růst, vyzdobili jsme třídu jarními motivy a celá třída nám tak rozkvetla veselými barvami, kytičkami a vším, co k jaru patří. Děti napodobovaly chůzi a zvuky různých domácích zvířat, pracovaly s obrázky zvířat a přiřazovali k nim jejich mláďata, určovaly, k jakému účelu slouží apod. V posledních dvou týdnech se věnujeme Velikonocím, které už jsou „za dveřmi“. Děti se s tímto svátkem a jeho tradicemi průběžně seznamují.       Adam Mráček

Velikonoční dílna

 

Velikonoční tvoření pro rodiče a děti

Ve čtvrtek 14. března se uskutečnila pro rodiče a děti velikonoční dílna. Jedná se o pravidelnou akci pořádanou pedagogy základní i mateřské školy, na niž si mohou děti s pomocí svých rodičů vytvořit nejrůznější výrobky a následně si je odnést domů.

Letošní Velikonoční dílna proběhla v mateřské školce a i přes velice nepříznivé počasí se akce zúčastnilo téměř 20 dětí spolu s rodiči. Pro děti byly na šesti stanovištích připraveny zajímavé činnosti. Mohly si vlastnoručně vyrobit předměty s velikonoční tematikou. Akce probíhala ve veselé a příjemné atmosféře a po necelých dvou hodinách  už si děti domů odnášely tatary, kraslice, velikonoční proutěné věnce a další výrobky, které jim v současných ještě chladných dnech budou připomínat pomalu přicházející jaro. 

Pavla Hrčková

Metylovská škola

 

Kvalitní vzdělávání je naší prioritou

 

Naše malotřídní škola v současné době vyučuje 39 žáků ve třech třídách. V příštím školním roce by se měl počet dětí zvýšit, což s sebou přinese i pozitivní změny ve způsobu organizace výuky. Spojování tříd bývá často rodiči přijímáno negativně, i když do určité míry rozvíjí samostatnost žáků a z dlouhodobého hlediska se osvědčilo. Přesto jsme se rozhodli, pokud to podmínky školy umožní, vyučovat ve spojených třídách jen minimálně, a to především výchovy. Jednotná koncepce spojování tříd v rámci pětiletého období by měla vést k optimalizaci výuky. Naším cílem je především samostatná výuka jazyků a z velké části i  matematiky. Předpokládáme, že v příštím školním roce bude spojena jen třetí a čtvrtá třída, a to jen částečně tak, aby podíl samostatné výuky profilových předmětů byl co největší.

V rámci vyrovnání se standardům stanoveným celostátním testováním žáků pátých ročníků zavedeme v prvním a druhém ročníku výuku matematiky podle profesora Milana Hejného, protože matematika není jen o zvládnutí numerického počítání, ale také o kvalitě myšlení, o logickém úsudku, řešení problémů a komunikaci. Nové trendy výuky matematických dovedností by se postupně měly včlenit do vyučování matematice na celém prvním stupni naší školy. Tento unikátní způsob výuky získal již řadu příznivců a zájemců nejen v naší republice, ale i v Kanadě, Itálii či sousedním Polsku. 

V rámci jazykové výuky rozvíjíme zejména čtenářské dovednosti. Učitelé naší školy vytvořili soubor pracovních listů zaměřených na porozumění textu a následnou práci s textem. Cizojazyčné znalosti našich žáků vedené podle koncepce výuky angličtiny nakladatelství Oxford Univerzity Press rozšíříme v příštím školním roce o nepovinnou výuku druhého cizího jazyka.   

Aby děti z mateřské školy vstupovaly do první třídy s radostí a beze strachu, připravili pedagogové pro budoucí školáky program zaměřený na první školní dovednosti a práci s interaktivní tabulí. Naši budoucí školáci již mají první z pěti setkání Předškoláčka úspěšně za sebou. Tentokrát si v první třídě vyzkoušeli pohádky, pexesa a hry s písmenky.    

I když se snažíme zaměřit především na kvalitní přípravu žáků pro přechod na druhý stupeň základního vzdělávání, umožňuje nám nízký počet dětí ve třídě individuální přístup k jednotlivcům, respektování vzdělávacích potřeb dětí i vytvoření zázemí a rodinného prostředí školy.      Renata Spustová

 

Bez pomoci rodičů se neobejdeme

Zájem rodičovské veřejnosti a v prvé řadě konkrétní pomoc je pro naši školu významným prostředkem rozvoje školy a jejích činností.

V měsíci únoru bez nároku na jakoukoliv odměnu provedl pan Petr Žídek z dolního konce  instalaci přívodu teplé a studené vody na WC dívek i chlapců v obou podlažích naší základní školy, namontování nových směšovacích baterií a umyvadel. Podařilo se nám tak, jen s materiálovými náklady, splnit podmínku krajské hygienické stanice k dalšímu provozu školy.

Úspěšně a především viditelně spolupracuje s naší školou i Markéta Macháňová. Každý měsíc připravuje pracovní dílny pro rodiče a děti a spolupracuje s pedagogy naší školy při větších vánočních a velikonočních akcích. Výrobky z její dílny si našly místo už v mnoha domácnostech. Nyní přispěla paní Macháňová i k výzdobě vestibulu školy, kde návštěvníky přivítají hned dvě figuríny „naša Haňa s Fanušem“ v lidových krojích lašského regionu, aby připomněly dětem i dospělým kořeny a dávné tradice podondřejnické oblasti. Máselnici z Kašového mlýnka k výzdobě interiéru zapůjčila paní Kateřina Talová.


Naše škola by se však neobešla bez významné pomoci a spolupráce se Sdružením rodičů, které vzniklo při naší škole. Finanční podpora dopravy dětí ze základní i mateřské školy na představení do Divadla loutek, Planetária či Divadla Jiřího Myrona umožňuje tyto akce zorganizovat a zpřístupnit tak našim dětem co největší spektrum kulturních a vědomostních zážitků, které vytvářejí součást jejich hodnotového žebříčku a kulturního přehledu.

Všem, kteří naší škole pomáhají, ať finančně či formou daru nebo vlastní prací a nezištnou pomocí, patří velké poděkování.      

Renata Spustová

 


 

 

/span

Drátenici

 

Malí dráteníci z metylovské školy

 

Drátenictví je dodnes populární a živé řemeslo, kterému se i dnes věnuje spousta tvůrců. Žáci čtvrtého a pátého ročníku naší školy si v Muzeu Beskyd ve Frýdku – Místku přiblížili tvrdý život dráteníků a poznali jejich nepostradatelné výrobky, které zhotovovali z drátu pouze kleštěmi. Pokusili se uhodnout, k čemu výrobky sloužily a viděli také názorné výjevy ze života dráteníka, které byly zprostředkovány figurínami a diorámaty. Na závěr si tuto činnost i vyzkoušeli, když se pokusili drátovat oblázky. Ve většině případů zůstalo jen u pokusu, a tak si mohou maminky oddechnout, že dnešní nádobí již není keramické.              Aleš Prokop

 

Návštěva ZŠ nám. T.G.Masaryka ve Frýdlantu nad Ostravicí

 

Před žáky pátého ročníku naší školy stojí každoročně důležité rozhodnutí. Zvážit a rozhodnout se, na které základní škole budou pokračovat v plnění povinné školní docházky. Proto jsme přijali pozvání ZŠ TGM ve Frýdlantu n/O a tuto školu navštívili. Po přivítání ředitelem školy panem Mgr. Jiřím Čupou již následovala důkladná prohlídka celé budovy. Bylo se opravdu na co dívat. Moderně zařízené učebny, tělocvičny, chemické pokusy…ale nejvíce se dětem asi líbila školní jídelna s občerstvením. Při loučení všichni žáci naší školy slíbili, že podají přihlášku na tuto školu. Takže – Na shledanou v září!                                     Aleš Prokop

 


 

 

 

 

 

 

 

Informace ze školní družiny

 

Co je nového v naší školní družině

 

Kytarový kroužek, který je součástí základní školy a školní družiny v Metylovicích, se dočkal prvního potlesku veřejnosti, a to v sobotu 3. března, kdy se konalo v místním kinosále vítání nových občánků. K této významné události si žáci zdejší ZŠ připravili krátké kulturní pásmo písní a básní za doprovodu kytar. Toto vystoupení bylo jejich první veřejné, kterého se zhostili na jedničku. Kytarový  kroužek se rozrostl o tři  nové členy, kteří mají chuť zpívat a naučit se hrát na kytaru.

K dalším pěveckým vystoupením  patřilo obvodní kolo soutěže „Loutnička“, kterou  každoročně  organizuje ZŠ TGM ve Frýdlantu nad Ostravicí. Soutěže se zúčastnily dvě žákyně naši školy – druhačka  Anetka Vyvialová a žákyně páté třídy Anička Stodůlková, která se doprovodila sama na kytaru. Setkaly se zde děti z šesti základních škol, které byly rozděleny do tří kategorií. 1. kategorie – děti 1. třídy, 2. kategorie –  z 2.- 3. třídy a 3. kategorie – děti 4.- 5. třídy. Všech 37 dětí i přes velkou trému zpívalo s velkým nasazením. Naše žákyně se sice neumístily na žádném vítězném stupni, ale získaly zkušenosti, jak taková soutěž probíhá. Věříme, že příští rok se opět soutěže zúčastníme.

Novinkou ve školní družině jsou živá zvířátka v koutku živé přírody.  Od března děti krmí a starají se o  králička „Wikiho, suchozemskou želvu „Lojzíka“, a v brzké době k nim ještě přibudou rybičky. Věříme, že zvířátka nebudou jen pro ozdobu, ale péče se o ně bude u dětí rozvíjet zodpovědnost a ohleduplnost. Také pozorováním života a potřeb zvířecího kamaráda získává dítě mnoho informací.   Naďa Reková 

 

 

 

Pozvánka na Den otevřených dveří

Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace

zvou rodiče, děti a všechny příznivce

ve čtvrtek 10.1.2013

na Den otevřených dveří

nazvaný

                                                                                                                       Putujeme za poznáním

Základní škola bude pro zájemce otevřena od 9,00 do 17,00, mateřská škola od 9,00 do 11,00 a od 14,30 do 17,00 hodin.

Od 15,00 do 17,00 hodin v prostorách ZŠ a MŠ proběhne pro velké i malé děti soutěžní  odpoledne – poznávací stezka „Putujeme za poznáním“, která začíná v MŠ a končí v ZŠ. Součástí soutěže je i dílna Markéty Macháňové.  Na všechny soutěžící čekají sladké odměny.


Krátce z metylovské školy

–          Pro nejmenší děti naší základní školy od 1. do 3. ročníku byla určena beseda Jaromíra Poláška Katzenheim – kočičí domov

–          6. prosince do naší základní i mateřské školy zavítal Mikuláš. Všem dětem prostřednictvím Sdružení rodičů nadělil bohaté balíčky plné dobrot

–          V průběhu měsíce prosince děti základní školy připravily množství výrobků na jarmark u místního muzea a vytvořily papírové baňky pro vánoční strom, který byl na jarmarku slavnostně rozsvícen

Vánoční koncert přiblížil tradiční štědrovečerní zvyky

Základní škola v Metylovicích spolu s folklórním souborem Beseda i v letošním adventním čase připravili pro rodiče a své příznivce již tradiční vánoční koncert, který se uskutečnil v místním kinosále v pátek 14. prosince.

Vánoční atmosféra se prolínala celým vystoupením. Malé mažoretky vedené Markétou Macháňovou předvedly svižné Rolničky a Dagmar Mačejovská se staršími děvčaty zapůsobily na obecenstvo perfektně secvičenou sestavou Vánoční. I děti mateřské školy se aktivně zapojily do vystoupení. Koledy, písničky a především hravý a bezprostřední projev těch nejmenších dětí vyvolal na tváři diváků nejeden úsměv. Malí Krtečci si připravili i pohádku o Budce, do které se přistěhovali zajíček, pejsek, žabka i umečený kozlík, dokud je nevyhnal strašný medvěd Všechnosněd. Oddělení Medvídků zaujalo ztvárněním Betlému s Jezulátkem a koledami. I Malá Beseda a Besedička doplnily program betlémskou atmosférou dotvořenou tanečky dětí ze souboru MŠ.

Beseda tentokrát připravila přehlídku štědrovečerních tradic doplněnou vyprávěním a koledami. Slavnostní večer zakončil sbor besedy, školní pěvecký sbor a sbor místních učitelů. Nostalgii Vánoc umocnilo i houslové duo Zdeňky Kalové a Lenky Liberdové, které zahrály Vivaldiho Concerto Grosso.

Odměnou všem účinkujícím byl potlesk plného sálu. Poděkování patří také zvukařům Lumíru Tománkovi a Jirkovi Mačejovskému, kteří perfektně dotvořili atmosféru celého slavnostního večera, ale i všem zaměstnancům školy za jejich nezištnou pomoc při organizaci koncertu.                                                                                                                                                                Renata Spustová 

 

Metylovské mažoretky zazářily v Kozlovicích

Snad to pro Vás nebude zas až tak velké překvapení. Děvčata navštěvující zájmový kroužek Mažoretky a tanec, který působí při Základní škole v Metylovicích, se opět ukázala v záři reflektorů. S přehledem předvedla divákům z našeho regionu svou úspěšnou sestavu „Šmoulinky“.

V Kozlovicích totiž v pátek 30.11.2012 pořádali v tamním Obecním domě 2.ročník výstavy „Školy a umění“. Po boku několika dalších základních, a také uměleckých škol z okolí, se tam Základní škola v Metylovicích prezentovala výtvarnými pracemi našich žáků, a také již zmíněným vystoupením mažoretek. Žáci ostatních škol se na akci předvedli zpěvem, hrou na hudební nástroje a tancem.

Ukázka mažoretkové sestavy byla v tomto programu jedinečná. Pro naše děvčata je hlasitý potlesk plného hlediště zúročením jejich úsilí, které věnují tvrdému tréninku na hodinách kroužku.                                                 Dagmar Mačejovská