Aktuality ZŠ

Výsledek voleb do Školské rady

Dne 8.10. 2012 proběhly od 6,30 do 15,30 hodin v místní ZŠ volby zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků školy a pedagogů ZŠ.

Volby zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků školy:

Žákům bylo odevzdáno 34 obálek s volebními lístky.

Do volební urny bylo vhozeno 16 obálek.

Platné hlasy – 15

Neplatný hlas – 1 – obálka bez volebního lístku

Celkem 15 platných hlasů

Pořadí kandidátů:

  1. místo                                   Petr Černoch 8 hlasů
  2. místo                                   Jiří Mačejovský 7 hlasů

Volby zástupce pedagogických pracovníků školy:

Pedagogům bylo odevzdáno 5 obálek s volebními lístky.

Do volební urny bylo vhozeno 5 obálek.

Platné hlasy – 4

Neplatný hlas – 1 – neplatný kandidát

Celkem 4 platné hlasy

Pořadí kandidátů:

  1. místo                                   Naděžda Reková 4 hlasy

Složení Školské rady při Základní škole Mjr. Ambrože Bílka a MŠ Metylovice:

  1. Zástupce zřizovatele: Ing. Lukáš Halata, starosta obce
  2. Zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků: Petr Černoch
  3. Zástupce pedagogických pracovníků ZŠ: Naděžda Reková

Ustavující schůze Školské rady se koná dne 11.10.2012 v 16,00 hodin v ředitelně školy.

PaedDr. Renata Spustová, ředitelka školy

Volby do školské rady. Jmenování volební komise.

V pondělí 8.10. 2012 od 6,30 do 15,30 se uskuteční volby kandidátů z řad rodičů do Školské rady. Rodiče mohou odevzdat svůj volební lístek do volební urny ve škole u p. Kaniové nebo paní učitelky Liberdové.

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. § 167 odst. 4 jmenuji k přípravě a provedení voleb členů Školské rady za pedagogy a zákonné zástupce volební komisi v tomto složení:

1. Zdeňka Kaniová

2. Radoslava Orihelová

3. Simona Michalíková

 

 

PaedDr. Renata Spustová, ředitelka školy

V Metylovicích dne 5.10.2012

 

Podzimní dílna s Markétou Macháňovou

Zveme srdečně všechny maminky a děti z MŠ a ZŠ

na říjnové tvořeníčko

s Markétou Macháňovou

Přijďte si společně se svými dětmi vytvořit pro radost zažehlovací mozaiku – kytičky, srdíčka, motýlky, z nichž následně vytvoříte přívěšek, ozdobu na krk, náramky…., zkrátka to, co fantazie dovolí.

Kdy: čtvrtek 11. října od 15,30 hodin

Kde: Mateřská škola v Metylovicích

     ☻☻☻

Mezinárodní den evropských jazyků

Také letos jsme v naší škole oslavili Mezinárodní den evropských jazyků, který připadá na 26.9. Projektu se zúčastnila celá základní škola.

Žáci první třídy se seznámili s jazykem nám nejbližším, a to se slovenštinou. Prvňáčci vyrobili slovenskou státní vlajku, skládali puzzle slovenského státního znaku, dověděli se něco o životě lidí na Slovensku, zejména o chovu oveček a výrobě tradičních slovenských sýrů – jako je korbačík a parenica. „Ty jsme si také ukázali, ochutnali a vyrobili z modelovací hmoty,“ řekla paní učitelka Liberdová. O tom, jak nám je slovenština blízká, se žáci přesvědčili na ukázkách říkánek. „ Každý žák si vyzkoušel říci, na začáteční písmenko svého jména, jednu slovenskou říkanku,“ dodává paní učitelka Liberdová. Pro zajímavost uvádím krátkou ukázku:

„J – jako Jakub

Javorové koryto,

v tom koryte jelito,

pri jelite mačka,

bola zabíjačka.“

Žáci druhé a třetí třídy nahlédli do romské kultury. Nejdříve se dověděli něco málo o původu Romů, na mapě zkoumali, odkud k nám Romové přišli, malovali romskou vlajku. V  písních, jak lidových, tak moderních, si poslechli romský jazyk. Seznámili se s romskou slovní zásobou na téma – rodina, kterou znázornili výtvarně. Dále byla připomenuta tradiční romská řemesla, např. hrnčířství, kovářství, košíkářství, věštitelství budoucnosti, aj. Tato řemesla poté žáci předvedli pantomimou. Při této příležitosti nechyběly ani krásné romské pohádky, plné kouzel a záhad, lásky a zrady. O Romech se traduje, že každý Rom umí zpívat anebo aspoň tančit, a proto závěr celého „romského“ dopoledne byl věnován právě zpěvu a tanci.

Žáci čtvrté a páté třídy navštívili hned tři státy EU – Francii, Španělsko a Německo. Seznámili se s jazykem a tradicemi těchto států. Poslechli si státní hymny, malovali státní vlajky, zavítali do hlavních měst a „prohlédli si“ nejznámější památky.  „Pro většinu žáků byla nejzajímavější ta část dopoledne, která se týkala národní kuchyně,“ řekl pan učitel Prokop. A tak se děti seznámily s tradičními jídly jako je Eintopf, Ratatouille a Paella. Jarmila Faldynová

 

Informace ze školní družiny

Školní družina je součástí Základní školy a Mateřské školy v Metylovicích.  Nachází se v prvním patře budovy školy. Družina je určena pro žáky 1. – 5. třídy. Možnost navštěvovat ŠD využívají i žáci, kteří nejsou přihlášeni k trvalé docházce. Školní družina je součástí výchovně vzdělávacího systému, který  zabezpečuje žákům náplň volného času v době před  nebo mezi školním vyučováním a odpoledne před odchodem domů nebo do jiných aktivit.

Ve školním roce 2012/2013 navštěvuje školní družinu cca 30 dětí z toho 20 je přihlášeno k trvalé docházce, zbytek navštěvuje ŠD pouze v ranních hodinách.

V letošním roce došlo k malým změnám  co se týká vybavení, tak i aktivit ŠD. Dětem byl do školní družiny pořízen koberec, na kterém si mohou hrát a každou středu v době od 13.00 – 14.15 mají možnost navštěvovat kroužek kytary a zpěvu pod vedením p. vychovatelky Rekové, o který je zájem hlavně u děvčat z druhého až pátého ročníku. V následujících měsících je možné, pokud bude zájem ze strany dětí, realizovat kroužek „Tvořivá dílna“.

Díky spolupráci s rodiči přejeme dětem, aby prožily ve školní družině pohodový školní rok a budeme dbát na to, aby kromě organizovaných činnosti měly děti dostatek času na odpočinek, relaxaci a prohlubování kamarádských vztahů,

 

Ved. ŠD Reková Naděžda

Pozvánka na drakiádu

Základní a mateřská škola v Metylovicích pořádá pod vedením vedoucí vychovatelky školní družiny Naděždy Rekové dne 14. září pro všechny děti školou a školkou povinné  první metylovskou DRAKIÁDU. Sraz  dětí, rodičů, přátel školy a především draků je za příznivého počasí v 16,00 hodin u mateřské školy. Odtud společně půjdeme na fotbalové hřiště, kde proběhne soutěž o nejlepšího draka, ale i opékání buřtů. S sebou si přineste buřty, chleba a především dobrou náladu.

Drakiáda

 

Výuka angličtiny moderními metodami

Novinky ve výuce angličtiny čekají od září na děti z mateřské a základní školy v Metylovicích.

V rámci posílení jazykové gramotnosti žáků došlo ke změně stávajícího školního vzdělávacího programu Dobrá škola – cesta do budoucnosti. V prvním ročníku je jedna vyučovací hodina týdně věnována výuce anglického jazyka podle nejnovějších materiálů nakladatelství Oxford University Press – Happy House 1. Práce v hodinách navazuje na výukový materiál COOKIE AND FRIENDS, s nímž se naši prvňáčci seznámili již v mateřské škole. Inovované materiály nakladatelství OUP HAPPY STREET 1 budou využity i ve třetím ročníku. Jazyková výuka v páté třídě bude probíhat podle učebnic PROJECT. Čtvrté třídy začnou pracovat s těmito učebnicemi od pololetí.  Našim cílem je modernizovat jazykové vzdělávání tak, aby všechny děti naší základní i mateřské školy již od příštího školního roku měly k dispozici nejmodernější učebnice renomovaného nakladatelství OUP. Přímá aktivní spolupráce s nakladatelstvím Oxford University Press je pro naši školu zárukou kvalitní metodické pomoci.

V mateřské škole byly vytvořeny podmínky pro jazykovou výuku v každém z oddělení v oddělených skupinách tak, aby se respektovaly věkové zvláštnosti dětí a došlo k postupnému rozvoji jazykových znalostí.  Renata Spustová