Renata Spustová

Prevence sociálně patologických jevů v metylovské škole

„ Takový je příští věk, jak jsou vychováni příští jeho občané“ Jan Amos Komenský

Moderní doba přinesla informační smršť, ale také pustinu, pokud jde o pevné hodnoty, na kterých člověk může postavit svůj život. Mnohé z toho, co se veřejně prezentuje jako moderní a „in“, je výsledkem marketingu miliardových byznysů. A proto se i v Základní škole Metylovice již po několikáté realizovaly projekty organizací FAUST a TEKOE, které se této problematice dlouhodobě věnují.

Cílem preventivního programu občanského sdružení FAUST, který vede jeho ředitelka Jana Hajderová, je zvýšení informovanosti, ovlivnění postojů a nácvik sociálních dovedností technikou řízené diskuse, výkladem, hrou, modelováním situací, nácvikem sociálních dovedností a podobně. Děti se tak seznamují s pojmy jako šikana, postavení ve skupině a  komunikace mezi lidmi.

Nezisková organizace TEKOE a její lektor Wladyslaw Motyka, který se zabývá prací s dětmi a mládeží již 15 let, pořádá přednášky a programy primární prevence z oblasti aktuálních etických témat –  Facebook a jeho pravá tvář, Kyberšikana a další nebezpečné praktiky atd. Také zde se žáci dozvídají jak se chovat v situacích, které jim dnešní doba běžně přináší.

Cílem těchto preventivních akcí je zvýšení informovanosti, ovlivnění postojů dětí a nácvik sociálních dovedností v případě rizikových situací a proto bude ZŠ Metylovice v těchto akcích určitě pokračovat.             Aleš Prokop

 

 

Třídní schůzky

Konzultační třídní schůzky se uskuteční v úterý 4. prosince 2012 od 16,00 do 17,00 hodin v ZŠ Metylovice. Rodičům budou poskytnuty informace o prospěchu a chování žáků.

Sportovně adaptační pobyt pro žáky naší školy

Vážení rodiče,

naše základní škola ve spolupráci a s finanční podporou Obce Metylovice pořádá ve dnech 6. a 7. 11. 2012 dvoudenní sportovně adaptační pobyt pro žáky naší školy.  Pobyt se uskuteční  v Hotelu Odra na Ostravici. Pro žáky je připraven celodenní program zaměřený na pohyb, relaxaci, ukázky sportů a samostatné sportovní aktivity.

Pobyt žáků je zcela hrazen z příspěvku Obce Metylovice. Příspěvek žáků na pobyt je 100,- Kč na dopravu autobusem. Přebytek peněz bude vyúčtován po zaplacení faktury za dopravu.

Pro děti je zajištěno celodenní stravování (5x denně), pitný režim, ubytování, bazén, tělocvična.

S sebou si žáci vezmou teplý sportovní oděv a vhodnou turistickou obuv, obuv a oděv do tělocvičny a přezůvky, hygienické potřeby, pyžamo, kartu zdravotní pojišťovny, plavky a léky, které dítě užívá. Podmínkou odjezdu je vyplněné a odevzdané Prohlášení o zdravotní způsobilosti žáka.

Program pobytu:


Úterý 6.11.2012

8,00 odjezd autobusem od školy na Ostravici

8,30 příjezd, uložení věcí (svačina)

9,00 pěší turistika – Kolem Smrčku na Čeladnou

13,00 oběd

13,30 – 14,30 odpolední klid

14,30 – 15,30 ukázky bojových umění

15,30 – 16,00 odpolední svačina

16,00 – 18,00 bazén a aerobic po skupinkách

18,00 – 18,30 večeře

18,30 – 19,00 klid

19,00 – 21,00 tělocvična – hrajeme volejbal, vybíjenou a fotbal

21,00 – 22,00 – hygiena

22,00 noční klid

Středa 7.11.2012

7,30 – budíček

8,00 – 8,30 snídaně

8,30 – 9,00 předání pokojů (svačina)

9,00 – 12,30 pěší výlet ke Zbujovi

12,30 – 13,00 oběd

13,00 odjezd ke škole

13,15 – 13,30 – návrat do školy

 

DOKUMENTY KE STAŽENÍ: 

Souhlas rodičů s podáním léků

List účastníka pobytu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledek voleb do Školské rady

Dne 8.10. 2012 proběhly od 6,30 do 15,30 hodin v místní ZŠ volby zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků školy a pedagogů ZŠ.

Volby zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků školy:

Žákům bylo odevzdáno 34 obálek s volebními lístky.

Do volební urny bylo vhozeno 16 obálek.

Platné hlasy – 15

Neplatný hlas – 1 – obálka bez volebního lístku

Celkem 15 platných hlasů

Pořadí kandidátů:

  1. místo                                   Petr Černoch 8 hlasů
  2. místo                                   Jiří Mačejovský 7 hlasů

Volby zástupce pedagogických pracovníků školy:

Pedagogům bylo odevzdáno 5 obálek s volebními lístky.

Do volební urny bylo vhozeno 5 obálek.

Platné hlasy – 4

Neplatný hlas – 1 – neplatný kandidát

Celkem 4 platné hlasy

Pořadí kandidátů:

  1. místo                                   Naděžda Reková 4 hlasy

Složení Školské rady při Základní škole Mjr. Ambrože Bílka a MŠ Metylovice:

  1. Zástupce zřizovatele: Ing. Lukáš Halata, starosta obce
  2. Zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků: Petr Černoch
  3. Zástupce pedagogických pracovníků ZŠ: Naděžda Reková

Ustavující schůze Školské rady se koná dne 11.10.2012 v 16,00 hodin v ředitelně školy.

PaedDr. Renata Spustová, ředitelka školy

Volby do školské rady. Jmenování volební komise.

V pondělí 8.10. 2012 od 6,30 do 15,30 se uskuteční volby kandidátů z řad rodičů do Školské rady. Rodiče mohou odevzdat svůj volební lístek do volební urny ve škole u p. Kaniové nebo paní učitelky Liberdové.

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. § 167 odst. 4 jmenuji k přípravě a provedení voleb členů Školské rady za pedagogy a zákonné zástupce volební komisi v tomto složení:

1. Zdeňka Kaniová

2. Radoslava Orihelová

3. Simona Michalíková

 

 

PaedDr. Renata Spustová, ředitelka školy

V Metylovicích dne 5.10.2012

 

Podzimní dílna s Markétou Macháňovou

Zveme srdečně všechny maminky a děti z MŠ a ZŠ

na říjnové tvořeníčko

s Markétou Macháňovou

Přijďte si společně se svými dětmi vytvořit pro radost zažehlovací mozaiku – kytičky, srdíčka, motýlky, z nichž následně vytvoříte přívěšek, ozdobu na krk, náramky…., zkrátka to, co fantazie dovolí.

Kdy: čtvrtek 11. října od 15,30 hodin

Kde: Mateřská škola v Metylovicích

     ☻☻☻

Mezinárodní den evropských jazyků

Také letos jsme v naší škole oslavili Mezinárodní den evropských jazyků, který připadá na 26.9. Projektu se zúčastnila celá základní škola.

Žáci první třídy se seznámili s jazykem nám nejbližším, a to se slovenštinou. Prvňáčci vyrobili slovenskou státní vlajku, skládali puzzle slovenského státního znaku, dověděli se něco o životě lidí na Slovensku, zejména o chovu oveček a výrobě tradičních slovenských sýrů – jako je korbačík a parenica. „Ty jsme si také ukázali, ochutnali a vyrobili z modelovací hmoty,“ řekla paní učitelka Liberdová. O tom, jak nám je slovenština blízká, se žáci přesvědčili na ukázkách říkánek. „ Každý žák si vyzkoušel říci, na začáteční písmenko svého jména, jednu slovenskou říkanku,“ dodává paní učitelka Liberdová. Pro zajímavost uvádím krátkou ukázku:

„J – jako Jakub

Javorové koryto,

v tom koryte jelito,

pri jelite mačka,

bola zabíjačka.“

Žáci druhé a třetí třídy nahlédli do romské kultury. Nejdříve se dověděli něco málo o původu Romů, na mapě zkoumali, odkud k nám Romové přišli, malovali romskou vlajku. V  písních, jak lidových, tak moderních, si poslechli romský jazyk. Seznámili se s romskou slovní zásobou na téma – rodina, kterou znázornili výtvarně. Dále byla připomenuta tradiční romská řemesla, např. hrnčířství, kovářství, košíkářství, věštitelství budoucnosti, aj. Tato řemesla poté žáci předvedli pantomimou. Při této příležitosti nechyběly ani krásné romské pohádky, plné kouzel a záhad, lásky a zrady. O Romech se traduje, že každý Rom umí zpívat anebo aspoň tančit, a proto závěr celého „romského“ dopoledne byl věnován právě zpěvu a tanci.

Žáci čtvrté a páté třídy navštívili hned tři státy EU – Francii, Španělsko a Německo. Seznámili se s jazykem a tradicemi těchto států. Poslechli si státní hymny, malovali státní vlajky, zavítali do hlavních měst a „prohlédli si“ nejznámější památky.  „Pro většinu žáků byla nejzajímavější ta část dopoledne, která se týkala národní kuchyně,“ řekl pan učitel Prokop. A tak se děti seznámily s tradičními jídly jako je Eintopf, Ratatouille a Paella. Jarmila Faldynová

 

Pozvánka na drakiádu

Základní a mateřská škola v Metylovicích pořádá pod vedením vedoucí vychovatelky školní družiny Naděždy Rekové dne 14. září pro všechny děti školou a školkou povinné  první metylovskou DRAKIÁDU. Sraz  dětí, rodičů, přátel školy a především draků je za příznivého počasí v 16,00 hodin u mateřské školy. Odtud společně půjdeme na fotbalové hřiště, kde proběhne soutěž o nejlepšího draka, ale i opékání buřtů. S sebou si přineste buřty, chleba a především dobrou náladu.

Drakiáda

 

Výuka angličtiny moderními metodami

Novinky ve výuce angličtiny čekají od září na děti z mateřské a základní školy v Metylovicích.

V rámci posílení jazykové gramotnosti žáků došlo ke změně stávajícího školního vzdělávacího programu Dobrá škola – cesta do budoucnosti. V prvním ročníku je jedna vyučovací hodina týdně věnována výuce anglického jazyka podle nejnovějších materiálů nakladatelství Oxford University Press – Happy House 1. Práce v hodinách navazuje na výukový materiál COOKIE AND FRIENDS, s nímž se naši prvňáčci seznámili již v mateřské škole. Inovované materiály nakladatelství OUP HAPPY STREET 1 budou využity i ve třetím ročníku. Jazyková výuka v páté třídě bude probíhat podle učebnic PROJECT. Čtvrté třídy začnou pracovat s těmito učebnicemi od pololetí.  Našim cílem je modernizovat jazykové vzdělávání tak, aby všechny děti naší základní i mateřské školy již od příštího školního roku měly k dispozici nejmodernější učebnice renomovaného nakladatelství OUP. Přímá aktivní spolupráce s nakladatelstvím Oxford University Press je pro naši školu zárukou kvalitní metodické pomoci.

V mateřské škole byly vytvořeny podmínky pro jazykovou výuku v každém z oddělení v oddělených skupinách tak, aby se respektovaly věkové zvláštnosti dětí a došlo k postupnému rozvoji jazykových znalostí.  Renata Spustová