Renata Spustová

PASOVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ

V úterý 20. června se stali předškoláci z třídy Sluníčko oficiálně školáky. Jak se to stalo?

Inu, to takhle přišly na zahradu školky děti z třídy Sluníčko v doprovodu pana učitele Adama. Chvíli si děti hrály, zanedlouho se dostavila paní učitelka Věrka, rodiče a také pan starosta. Děti se slavnostně seřadily a jedno dítko po druhém bylo skutečným mečem pasováno na školáka.

A že dny dětí jako školkáčků opravdu skončily, dostaly od všech výše jmenovaných něco… trička, náramky, psací potřeby, knihy a další dary, vhodné do školních lavic první třídy. A že se jednalo o skutečně slavností příležitost, dosvědčuje i bouchnutí dvou šampaňských, na kterých si přítomní již školáci pochutnali.

A tak s radostí i hrdostí, ač si to možná někteří z nich ani pořádně neuvědomovali, později vykročili do další etapy svého života… a za dva měsíce ty ještě před chvílí malé děti přivítáme jako žáky prvního ročníku naší školy.

http://barborasigutova.rajce.idnes.cz/Pasovani_predskolaku_2017/

Organizace týdne od 26.6. do 30.6.2017 v ZŠ

Pondělí  26.6. – výuka 8.30 – 12.00   odevzdávání učebnic

Úterý  27.6.- výuka 8.30 – 12.00   třídnické práce

Středa  28.6. – výuka 8.30 – 12.00 třídnické práce

Čtvrtek 29.6. – výuka 8.30 – 12.00   Den dětí se Sdružením rodičů

Pátek 30.6. v 8.30 slavnostní ukončení školního roku ve školní jídelně – hromadné, poté rozdání vysvědčení ve třídách. Provoz odpolední školní družiny od 9.30 do 14.00 hodin. Oběd od 11.00 do 11.30 hodin.

Třídní schůzky v ZŠ

Vážení rodiče,

ve středu 19. dubna 2017 se uskuteční třídní schůzky  v ZŠ:

 1. ročník – společné zahájení v 16,00 – bude představena nová třídní učitelka Mgr. Veronika Sochací, tel.: 603 219 074
 2. – 5. ročník konzultační schůzky 16,00 – 17,00.

Opatření k zajištění bezpečnosti žáků ve škole a zajištění bezpečného provozu školy

Vážení rodiče,

abychom splnili Metodické doporučení k bezpečnosti dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních – Minimální standard bezpečnosti Č j.: MSMT-1981/2015-1, které vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, a abychom měli přehled o pohybu cizích osob po škole, budou od 1.3.2017 zavedena tato opatření v budově základní školy:

 1. Rodiče dětí MŠ budou převádět své děti do šatny a poté do oddělení MŠ. Pohyb je rodičům dětí z MŠ umožněn jen v přízemí budovy školy.
 2. Matky s kočárky vedoucí děti do MŠ mohou použít vchod pro invalidy, kde je umístěn bzučák umožňující vstup do budovy.
 3. Rodiče dětí ZŠ zanechávají své děti před školou, děti vstupují samy do budovy a odcházejí samostatně do školní družiny.
 4. Rodiče vyzvedávající si děti ze ŠD zazvoní na vychovatelku ŠD. Služba převede dítě do šatny, kde se dítě převlékne. Rodič na dítě čeká před školou. Pokud je dítě ve školní jídelně, zvoní rodič na kuchyň.
 5. Pokud potřebují rodiče projednat cokoliv s vyučujícím či hospodářkou školy, hlásí se videotelefonem v ředitelně školy, případně hlásí svůj vstup do patra budovy službu konajícímu zaměstnanci školy v přízemí budovy.
 6. Rodiče jsou povinni respektovat pokyny zaměstnanců školy. Tyto pokyny jsou pro rodiče závazné.
 7. Rodičům, pokud je jim umožněn vstup do budovy, není dovoleno vpustit do budovy jinou osobu.
 8. Vyzvedávání obědů je možné jen přes rampu zadního vchodu budovy.

Poznámky:

 • Dítě vykonávající školní docházku je schopno se samostatně pohybovat v budově školy a manipulovat s aktovkou
 • Individuální případy, kdy dítě potřebuje v rámci sebeobsluhy při vstupu a odchodu z budovy pomoc dospělého či školního asistenta, budou projednány s ředitelkou školy
 • Kromě bezpečnosti byly důvodem k zavedení těchto opatření i důvody hygienické a organizace výuky (zablácené prostory školy v místě, kde se děti pohybují v přezůvkách, narušování vyučovacích hodin přítomností rodičů ve třídě)
 • V šatnách a ve vestibulu školy je zajištěn dohled nad žáky.

Pokud budete potřebovat individuálně postup blíže vysvětlit, obraťte se na mne a dohodneme společný termín konzultace.

Děkuji vám za pochopení.

 

Renata Spustová, ředitelka

Informace k zápisu do základní a mateřské školy

Zápis dětí do 1. třídy se uskuteční dne 4.4.2017 v budově základní školy od 13,00 do 16,30 hodin. Zápisu se s rodiči zúčastní i přijímané dítě.

Zápis dětí do mateřské školy se uskuteční dne 9.5.2017 v budově základní školy od 15,00 do 16,30 hodin.

Na oba zápisy je potřeba přinést rodný list dítěte a doklad totožnosti zákonného zástupce.