Opatření k zajištění bezpečnosti žáků ve škole a zajištění bezpečného provozu školy

Vážení rodiče,

abychom splnili Metodické doporučení k bezpečnosti dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních – Minimální standard bezpečnosti Č j.: MSMT-1981/2015-1, které vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, a abychom měli přehled o pohybu cizích osob po škole, budou od 1.3.2017 zavedena tato opatření v budově základní školy:

 1. Rodiče dětí MŠ budou převádět své děti do šatny a poté do oddělení MŠ. Pohyb je rodičům dětí z MŠ umožněn jen v přízemí budovy školy.
 2. Matky s kočárky vedoucí děti do MŠ mohou použít vchod pro invalidy, kde je umístěn bzučák umožňující vstup do budovy.
 3. Rodiče dětí ZŠ zanechávají své děti před školou, děti vstupují samy do budovy a odcházejí samostatně do školní družiny.
 4. Rodiče vyzvedávající si děti ze ŠD zazvoní na vychovatelku ŠD. Služba převede dítě do šatny, kde se dítě převlékne. Rodič na dítě čeká před školou. Pokud je dítě ve školní jídelně, zvoní rodič na kuchyň.
 5. Pokud potřebují rodiče projednat cokoliv s vyučujícím či hospodářkou školy, hlásí se videotelefonem v ředitelně školy, případně hlásí svůj vstup do patra budovy službu konajícímu zaměstnanci školy v přízemí budovy.
 6. Rodiče jsou povinni respektovat pokyny zaměstnanců školy. Tyto pokyny jsou pro rodiče závazné.
 7. Rodičům, pokud je jim umožněn vstup do budovy, není dovoleno vpustit do budovy jinou osobu.
 8. Vyzvedávání obědů je možné jen přes rampu zadního vchodu budovy.

Poznámky:

 • Dítě vykonávající školní docházku je schopno se samostatně pohybovat v budově školy a manipulovat s aktovkou
 • Individuální případy, kdy dítě potřebuje v rámci sebeobsluhy při vstupu a odchodu z budovy pomoc dospělého či školního asistenta, budou projednány s ředitelkou školy
 • Kromě bezpečnosti byly důvodem k zavedení těchto opatření i důvody hygienické a organizace výuky (zablácené prostory školy v místě, kde se děti pohybují v přezůvkách, narušování vyučovacích hodin přítomností rodičů ve třídě)
 • V šatnách a ve vestibulu školy je zajištěn dohled nad žáky.

Pokud budete potřebovat individuálně postup blíže vysvětlit, obraťte se na mne a dohodneme společný termín konzultace.

Děkuji vám za pochopení.

 

Renata Spustová, ředitelka