Den Země a sázení stromků se SRPŠ

Den Země je svátek věnovaný naší Zemi a v Metylovicích ho tradičně slavíme již řadu let. Hlavním cílem je poukázat na důležitou roli přírody kolem nás a ukázat, jak přírodu, co nejméně ničit a naopak co nejvíce chránit.  V minulých letech jsme Den Země pořádali formou různě zaměřených stanovišť, kde se děti mohly zajímavou formou něco dovědět, něco zkusit vyrobit nebo třeba zajezdit na koni. Na různých stanovištích děti plnily úkoly, za které byly následně odměněny. Letos jsme se rozhodli udělat Den Země trochu jinak. Se zástupci naší obce jsme domluvili sázení stromků na obecním pozemku. V sobotu 14. 4. ve 14. h jsme s rýči a kopačkami vyrazili od Dvořáčka směr „Maliniska“, kde už na nás čekalo 500 sazenic! Mohlo by se to zdát hodně, ale pro tak dobře sehranou partu rodičů a dětí to bylo „co by dup“! Za odměnu dostalo každé dítě, ale i dospělý, diplom jako památku na skvěle odvedenou práci. Pak jsme ještě všichni společně poseděli a občerstvili se v krásném prostředí s pěkným výhledem do okolí. Počasí nám přálo a Den Země si užili úplně všichni. Sdružení rodičů děkuje všem zúčastněným a těší se na další společnou akci!

Fotky najdete na FB stránce   „SRPŠ METYLOVICE“

odkaz:

https://www.facebook.com/pg/SRP%C5%A0-Metylovice-1538937896318137/photos/?tab=album&album_id=2028701914008397

Ředitelské volno

 VYHLÁŠENÍ ŘEDITELSKÉHO VOLNA

 Ředitelka školy vyhlašuje podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona,
ředitelské volno pro žáky základní školy v termínu: pondělí 30. 4. 2018 a 7. 5. 2018.

Ředitelské volno je vyhlášeno z důvodů: 

 1. Montáže klimatizační jednotky v ŠD.
 2. Sanační práce.

Pozn.: Volný den se bude týkat školní výuky, provozu školní družiny a výdejny stravy

Ředitelka školy omezuje činnost v mateřské škole podle §3 vyhlášky č. 14/2005 Sb. ve dnech 30. 4. 2018 a 7. 5. 2018 z těchto výše uvedených důvodů. Provoz MŠ bude probíhat pouze na odloučeném pracovišti MŠ 20.

zápisy do 1. třídy

Seznam přijatých žáků k základnímu vzdělávání do první třídy školního roku 2018/2019

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace rozhodla v souladu s § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání a do první třídy školního roku 2018/2019 jsou přijati

 

 

ZS 03/18 ZS 11/18 ZS 18/18
ZS 04/18 ZS 12/18 ZS 19/18
ZS 05/18 ZS 13/18 ZS 20/18
ZS 06/18 ZS 15/18 ZS 21/18
ZS 09/18 ZS 16/18 ZS 22/18
ZS 10/18 ZS 17/18 ZS 24/18

 

 

Prosím zákonné zástupce přijatých dětí, aby si od 16. 4. do 19. 4. 2018 od 14,00 do 15.30 přišli vyzvednout Rozhodnutí o přijetí do ředitelny.

Děkuji všem za zájem o naši školu a přeji hodně radostí s očekáváním nové životní etapy.

Mgr. Barbara Raszyková

ředitelka školy

Zápisy do MŠ

Zápis do Mateřské školy Metylovice

Termín konání: pátek 4. května 2018, od 14,00 – 17,00

Místo konání: Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace, učebna I. třídy

Počet míst k přijetí: 20

      1. CO MUSÍTE UČINIT PŘI ZÁPISU

a) S pedagogickými pracovníky vyplnit 

1. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
2. Evidenční list dítěte

  Dokumenty dostanete v den zápisu v učebně I. třídy  – od pověřených pedagogických pracovníků, kteří Vám pomohou s vyplňováním.

 • Žádost o přijetí vyplňuje zákonný zástupce sám
 • Evidenční list vyplňuje zákonný zástupce také sám, vyjma části

Vyjádření lékaře“, kterou musí vyplnit praktický lékař dítěte (pediatr) a potvrdit ji svým razítkem.

•   Oba dokumenty nezapomeňte podepsat a zkontrolovat.

b)  Dostanete potvrzení o účasti na zápisu s Vaším registračním číslem a základními  informacemi

2. DŮLEŽITÉ INFORMACE, SE KTERÝMI JE NUTNÉ SE PŘED ZÁPISEM SEZNÁMIT

 Kritéria přijímaní dětí 
1. Děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné (§ 34 odst. 1 a § 34a ŠZ), s odkladem školní docházky s místem trvalého pobytu (v případě cizinců s místem pobytu) v obci Metylovice, které dosáhnou pěti či více let před začátkem školního roku (tj. do 31. 8. 2018).

2.  Děti, které se do mateřské školy přijímají přednostně(§ 34 odst. 3 ŠZ) s místem trvalého pobytu (v případě cizinců místem pobytu) obci Metylovice, které dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku před začátkem školního roku (tj. do 31. 8. 2018), seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.

3. Děti s místem trvalého pobytu(v případě cizinců místem pobytu) v obci Metylovice, které dosáhnou nejméně třetího roku věku před začátkem školního roku (tj. do 31. 8. 2018), seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.

4. Děti dvouleté s místem trvalého pobytu(v případě cizinců místem pobytu) v obci Metylovice, které dosáhnou nejméně třetího roku věku do 31. 12. 2018, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.

5. Sourozenec v MŠ nebo ZŠ.

6. Děti s místem trvalého pobytu mimo obec Metylovice, ale dlouhodobě žijící v obci Metylovice, seřazené podle data narození od nejmladších po nejstarší,a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.

7. Děti s místem trvalého pobytu mimo obec Metylovice, seřazené podle data narození od nejmladších po nejstarší,a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.

Do MŠ budou nejprve přijaty děti splňující kritérium uvedené jako první v pořadí, poté děti, které splňují druhé kritérium a tak následovně. V případě rovnosti rozhodne los.

3. UPOZORNĚNÍ

1. Dle § 50 zákona č. 258/200 Sb., o ochraně veřejného zdraví, lze do mateřské školy přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, příp. má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Toto se nevztahuje na děti s povinnou předškolní docházkou.

(Právě i informaci o řádném očkování potvrdí lékař na Evidenčním listu, není třeba zvláštního potvrzení.)
(!!! Zákonní zástupci, jejichž děti do MŠ již chodí, k zápisu znovu nemusí !!!)

  4. ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

DNE 18. 5. 2018 OD 14,00 – 17,00 HODIN   v ředitelně ZŠ

 NUTNÉ:

 • Připravit si DOKLADY, které se u zápisu předkládají – občanský průkaz zákonného zástupce (popř. povolení k pobytu u cizinců),
  v případě, že by nemohl ani jeden ze zákonných zástupců dítěte a někdo by je  zastupoval, je nutné přinést úředně ověřenou plnou moc.
  –  rodný list dítěte
 • potřebné doplněné dokumenty
 • popřípadě další dokumenty (povolení k pobytu u cizinců, plnou moc při zastupování, atd.)

 Dále je možné doložit

 • Rozhodnutí od odkladu školní docházky
 • Dle § 34 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), pokud se jedná o přijetí dítěte uvedeného v §16 odst. 9 školského zákona, tj. dítěte se speciálními  vzdělávacími potřebami, je nutné k žádosti doložit vyjádření školského poradenského zařízení, popř. také registrujícího lékaře, aby  ředitelka školy mohla rozhodnout a také mohla být nastavena vhodná podpůrná opatření.

       5.CO BUDE PO ZÁPISU –  zveřejnění výsledků zápisu

Výsledky zápisu (děti přijaté i nepřijaté) budou zveřejněny na www. stránkách školy a umístěny i na budově ZŠ i MŠ dne: 25. 5. 2018 od 15:00 hod. (uvedena budou pouze registrační čísla uchazečů).
Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do MŠ obdrží zákonní zástupci nejpozději do 30 dnů od data podání žádostí (zahájení správního řízení) i písemně.

Rodičům přijatých dětí se  písemné vyrozumění o přijetí nezasílá – pouze se zveřejňuje vyvěšením výsledků zápisu.

 

Vyhodnocení dotazníku pro rodiče dětí MŠ

Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se nám celkem 44 dotazníků, v některých nebyly zhodnoceny všechny otázky. Na případné návrhy či dotazy odpovídáme také.

Děkujeme za vaše názory.                                                                    Mgr. Barbara Raszyková, ředitelka školy

vyhodnocení dotazníku

Velikonoce klepou na dveře

Nejkrásnější velikonoční vajíčko

Velikonoce klepou na dveře a k nim neodmyslitelně patří malovaná vajíčka. Proto se vestibul Základní školy Mjr. Ambrože Bílka a Mateřské školy Metylovice zaplnil malovanými kraslicemi.  A nebyly to jen obyčejné kraslice. Byly to kraslice nadpřirozených velikostí, které žáci v hodinách výtvarné výchovy nejdříve museli vyrobit a potom teprve vyzdobit.

Od 19. 3. do 28. 3. pak mohli všichni návštěvníci školy netradiční vajíčka vidět na soutěžní výstavě. A jaká by to byla soutěžní výstava bez vítěze? Hledáním nejkrásnějšího vajíčka byla pověřena komise, složená se zástupců rodičů, učitelek mateřské i základní školy, kteří vybrali tři nejkrásnější vajíčka.

Ve středu 28. 3. byli autoři nejkrásnějších vajíček odměněni na společném vyhodnocení soutěže.

Vítězové byli ohodnoceni drobnými cenami. Ostatní děti dostali malou sladkou odměnu.

Výsledky: 1. místo – Alena Macháňová, III.

2. místo – David Kopecký, II.

3. místo – Sára Opálková, IV.

Mgr. MgA. Lenka Šigutová, učitelka VV

 

Březen měsíc knihy

Z POHÁDKY DO POHÁDKY

Během poslední čtrnácti dnů 26.2. – 9.3. 2018 jsme se ve školce s dětmi zabývali pohádkami a knihami. Vyprávěli jsme si spoustu pohádek např. Červená karkulka, Tři prasátka, o neposlušných kůzlátkách, Boudo budko, o veliké řepě atd. Aby to nebylo jen o poslouchání, tak se děti převlékli za herce a pár pohádek si zahráli. Děti to velice bavilo, nejvíce diváci tleskali a smáli se u pohádky o Červené Karkulce, o veliké řepě. Děti si také vyzkoušely jaké je to číst. Na interaktivní tabuli jsme spustili obrázkové čtení a děti četly podle obrázků pohádku o princezně na hrášku, havran a had, o pyšné princezně apod. Při této příležitosti si děti donesli oblíbenou knihu z domu, kterou nám postupně představili, povyprávěli, o čem je a co se jim na jejich knize nejvíce líbí. Postupně si děti každý den knihy prohlíželi a četli jsme si různé příběhy z nich. Vyrobili jsme si záložky do knihy, nakreslili ilustraci k pohádce červená karkulka a vymalovali své pohádkové strašidlo. V pátek 9.3. děti ze třídy Krtečků a Medvídků navštívila 4. a 5. třída z místní základní školy, aby dětem ve školce předčítali z jejich oblíbených pohádkových knih. Za čtení je děti odměnili vyrobenou záložkou do knihy.

Fotky:  http://msmetylovice.rajce.idnes.cz/Z_pohadky_do_pohadky_-_Medvidci/

 

Barbora Šigutová, učitelka MŠ – třída Medvídci

Soutěžíme

Soutěžíme

Ve čtvrtek 15. 3. 2018 se žáci V. třídy zúčastnili dvou soutěží.

Amélie Lazarová reprezentovala naši školu na anglické miniolympiádě, kde předvedla výborné výkony.

Její spolužáci spolu se čtvrťáky soutěžili na poli sportovním, účastnili se soutěže ve vybíjené. Obsadili krásné 9. místo a Tomáš Halata získal cenu fair play, za pomoc spoluhráči, kdy zastoupil zraněného hráče jiné školy.

V pátek se pak žáci druhého až pátého ročníku zúčastnili mezinárodní soutěže Matematický klokan, kde si všichni mohli vyzkoušet svou logiku a matematické umění.

Všem soutěžícím gratulujeme!

Mgr. Barbara Raszyková

 

Velikonoční výstava

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA V ZŠ

Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice Vás srdečně zve na výstavu netradičních velikonočních kraslic. Výstava bude ke zhlédnutí od 19. 3. do 28. 3. 2018 ve vestibulu základní školy.

 Mgr. MgA. Lenka Šigutová, vyučující VV